Netwerk Belanghebbenden

Het Expertisecentrum Kinderopvang stelt zich ten doel bij te dragen aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Nederland. Zij doet dat vanuit een onafhankelijke positie. De inzichten en kennis die het Expertisecentrum verzamelt zijn toegankelijk voor iedereen. En uiteraard ook voor deelnemers aan het Netwerk Belanghebbenden.

De functie van het Netwerk Belanghebbenden is tweeledig. Op de eerste plaats kan het Netwerk, vanuit de positie die zij inneemt in de sector kinderopvang, suggesties doen voor onderwerpen die het Expertisecentrum aanpakt. Op de tweede plaats fungeert het Netwerk als communicatiekanaal: de betrokken organisaties worden geïnformeerd door het Expertisecentrum over de bevindingen en resultaten.

Het bevorderen van de (pedagogische) kwaliteit van de kinderopvang is een doelstelling van alle in het Netwerk Belanghebbenden deelnemende organisaties. Het Expertisecentrum claimt geen alleenrecht op dit terrein; de focus op pedagogische kwaliteit en de resultaten die dit oplevert kunnen betekenis hebben voor de realisatie van de brede doelstelling van de betrokken organisaties.

Het Expertisecentrum zal niet actief zijn op het vlak van belangenbehartiging en politieke lobby.

Buitenschoolse opvang

Het Netwerk belanghebbenden heeft zich unaniem geschaard achter het onderwerp buitenschoolse opvang. Het Expertisecentrum gaat met dit onderwerp aan de slag via de voor haar kenmerkende wijze: vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk. In een ontwikkelteam, bestaande uit minimaal één onderzoeker en een aantal pedagogen/pedagogisch coaches en beleidsmedewerkers worden in het kader van pedagogische kwaliteit gewerkt aan een antwoord op de vraag hoe de BSO vorm kan geven aan haar wettelijke en maatschappelijke opdracht in de huidige context.

Bekijk het overzicht van betrokkenen in de sector die ook bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang

Betrokkenen